Obchodné podmienky

 

Podmienky fakturovania a vrátenia bubnov a ostatných obalov
(Aktualizované k 01.01.2023)

Podmienky predaja na faktúru

Reklamačný poriadok
(NOVÉ) REKLAMAČNÝ PROTOKOL - poprosíme doniesť vyplnené / vyplniť na predajni pred reklamáciou.

Množstevné zľavy pri predaji v hotovosti

Predávajúci (ELRON Elektro s.r.o., IČO: 35 933 747 v zmysle ust. § 2 ods. 1 písm. b) zákona NR SR č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov [ďalej v texte aj skratkou ako: „ZoARS“]) týmto informuje Kupujúceho (ako spotrebiteľa v zmysle ust. § 2 ods. 1 písm. a) ZoARS a svojho zákazníka o zákonnej možnosti alternatívneho riešenie sporov (ARS) viac informácii nájdete tiež napr. tu: 

www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

S poukazom na zákon NR SR č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov [ďalej v texte aj skratkou ako: „ZoARS“ dostupná na: www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/391/20160201#], na Nariadenie Európskeho parlamentu a rady EÚ č. 524/2013 dostupné na: www.slov-lex.sk/pravo-eu/-/celex/32013L0011 a zákon NR SR č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dostupné na: www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2014/102/20160201 nižšie v texte uvedené informácie odporúčam na webovom sídle: www.elron.sk/produkty.xhtml Predávajúceho (ELRON Elektro s.r.o., IČO: 35 933 747) umožňujúce prostredníctvom webstránok uzavretie Zmluvy na diaľku umiestniť tak, aby si ich Kupujúci (ako spotrebiteľ) mal možnosť prečítať skôr, než odošle objednávku /t.j. pred nákupom/ Predávajúcemu.

Alternatívne riešenie sporov (ARS podľa ust. § 2 ods. 2 NR SR č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov [ďalej v texte aj skratkou ako: „ZoARS“: je postup subjektu alternatívného riešenia sporov podľa ZoARS, ktorého cieľom je nedosiahnutie zmierlivého vymiešania sporu medzi stranami) môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania (§ 2 ods. 1 písm. a) ZoARS). Alternatívne riešenie sporov sa týka LEN sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka LEN zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR (§ 13 ods. 4 písm. c) ZoARS). Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH (§ 22 ods. 2 ZoARS).

Do obchodných podmienok e-schopu www.elron.sk/obchodne_podmienky.xhtml ako i do Reklamačného poriadku www.elron.sk/Data/786/UserFiles/Reklamacny-poriadok-2019.pdf odporúčam uviesť nasledovné:

V prípade ak Kupujúci (ako spotrebiteľ) nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci (ELRON Elektro s.r.o., IČO: 35 933 747) vybavil reklamáciu Kupujúceho (ako spotrebiteľa) alebo ak sa Kupujúci (ako spotrebiteľ) domnieva, že Predávajúci porušil práva Kupujúceho (ako spotrebiteľa), má Kupujúci (ako spotrebiteľ) možnosť obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. V prípade ak Predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, Kupujúci (ako spotrebiteľ) má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu v zmysle dikcie ustanovenia § 12 zákona NR SR č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov [ďalej v texte aj skratkou ako: „ZoARS“]. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Predajcom je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) pokiaľ ide o tovar, alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na webovom sídle ministerstva na adrese/webovom sídle: www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sprov/146987s; www.mhsr.sk); ak sú na alternatívne riešenie sporu príslušné viaceré subjekty, spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Účastník alebo kupujúci môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke ec.europa.eu/consumers/odr/. Bližšie informácie o poplatkoch za návrh nájde Kupujúci (ako spotrebiteľ) na webovom sídle konkrétneho subjektu alternatívného riešenia sporov.


* * *  AKTUÁLNE INFO pre zákazníkov  * * *
(aj eSHOPu)

 


PREDAJŇA - pobočka BRATISLAVA v R1 centre

v SOBOTU opäť OTVORENÁ
8:00 - 12:00

​​​​​​


TRADIČNE v UTOROK