Všeobecná Informačná povinnosť prevádzkovateľa

podľa článkov 13 a 14  nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“)

Dovoľujeme si Vás stručne informovať o spracovaní Vašich osobných údajov. Táto informácia sa netýka osobných údajov právnických osôb, vrátane názvu, právnej formy a kontaktných údajov právnickej osoby. 

 1. Kto je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov?

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je:

ELRON Elektro s.r.o.spoločnosť založená a existujúca podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, so sídlom Rožňavská 1, Bratislava 831 04,Slovensko, IČO: 35933747, DIČ: 2021997604, IČ DPH: SK2021997604, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel s.r.o.,  vložka č. 35896/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“)

 1. V akých situáciách bude PREVÁDZKOVATEĽ Vaše údaje spracúvať?

Vaše osobné údaje spracúvame bez Vášho súhlasu len v prípadoch, kedy nám platné právne predpisy takéto spracúvanie povoľujú. Bez Vášho súhlasu spracúvame Vaše osobné údaje len v týchto prípadoch a na základe týchto právnych základov:

 • v rámci zabezpečenia sieťovej a inej bezpečnosti Prevádzkovateľa, na právnom základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa,
 • v rámci plnenia povinností Prevádzkovateľa vyplývajúcich mu z jednotlivých ustanovení GDPR, na právnom základe zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa,
 • v rámci uzatvárania zmlúv so zákazníkmi (predaj tovaru), na právom základe plnenia zmluvy,
 • v rámci plnenia práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov (dodávateľské zmluvy), ak ste kontaktná osoba, na právom základe oprávnený záujem,
 • v rámci plnenia zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa viesť účtovnú evidenciu, na právnom základe osobitného predpisu,
 • v rámci správy registratúry, ak ste prijímateľom alebo odosielateľom korešpondencie, na právnom základe plnenia zákonnej povinnosti,
 • ak ste manželom / manželkou / blízkou osobou zamestnanca Prevádzkovateľa v rámci plnenia povinností Prevádzkovateľa pri spracúvaní vedení mzdovej a personálnej agendy na právnom základe plnenia zákonnej povinnosti,
 • v rámci prevádzky kamerového systému pri monitorovaní verejne prístupných priestorov Prevádzkovateľa, na právnom základe oprávneného záujmu,

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať aj na základe Vášho súhlasu, o ktorý Vás pri každej takejto operácii môžeme požiadať. Poskytnutie súhlasu je dobrovoľné, tzn. je na Vašom rozhodnutí, či nám osobné údaje poskytnete alebo nie. Ak nám súhlas udelíte, môžete ho následne kedykoľvek odvolať.

Len s Vaším súhlasom môžeme spracúvať Vaše osobné údaje v týchto prípadoch:

 • v rámci marketingu / podpory predaja: marketingové ponuky, newsletter, zasielanie katalógov, informácie o ponukách a novinkách; a
 • v rámci prieskumu spokojnosti cez webový formulár - zisťovanie názorov dotknutých osôb o činnosti prevádzkovateľa za účelom zlepšovania kvality.
 1. Oprávnené záujmy, pre ktoré sú VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVANÉ

Prevádzkovateľ niekedy spracúva Vaše osobné údaje bez Vášho súhlasu aj na základe svojho oprávneného záujmu na spracúvaní alebo na základe opráveného záujmu tretích strán. Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe týchto oprávnených záujmov:

 • oprávneným záujmom Prevádzkovateľa na účely zabezpečenia sieťovej a inej bezpečnosti Prevádzkovateľa je potreba Prevádzkovateľa zaistiť primeranú úroveň sieťovej a inej bezpečnosti Prevádzkovateľa a prijatie všetkých s tým súvisiacich technických a organizačných opatrení,
 • oprávneným záujmom Prevádzkovateľa na účely prevádzky kamerového systému pri monitorovaní verejne prístupných priestorov Prevádzkovateľa je ochrana majetku a bezpečnosti Prevádzkovateľa a tretích osôb z dôvodu možných incidentov,
 • oprávneným záujemom Prevádzkovateľa ako aj spoločností patriacich do jeho skupiny podnikov je prenos osobných údajov najmä zamestnancov a klientov na účely riadiace, účtovné a administratívne,
 • oprávneným záujmom prevádzkovateľa ako aj tretích strán, najmä dodávateľov a odberateľov na spracúvaní osobných údajov kontaktných osôb na účely plnenia zmlúv a objendávok.
 1. Aké osobné údaje o vás spracúvame?

Spracúvame o Vás bežné osobné údaje ako aj osobitnú kategóriu osobných údajov, najmä

 • osobné údaje potrebné na zaistenie sieťovej bezpečnosti a inej bezpečnosti Prevádzkovateľa,
 • osobné údaje nevyhnutné na plnenie povinností podľa GDPR vyavovať práva dotknutých osôb a viesť evidenciu bezpečnostných incidentov,
 • osobné údaje nevyhnuté k uzatvoreniu a plneniu zmluvy s klientmi, najmä meno, priezvisko a kontaktné údaje,
 • osobné údaje potrebné na plnenie povinností z dodávateľskej zmluvy (kontaktné osoby a údaje),
 • osobné údaje nevyhnutné na splnenie si zákonnej povinnosti viesť účtovnú evidenciu,
 • osobné údaje kontaktných osôb poskytnuté v dotazníku spokojnosti,
 • kontaktné údaje príjemcu a odosilateľa korešpondencie,
 • osobné údaje manžela / manželky / blízkej osoby zamestnanca Prevádzkovateľa potrebné na účely personálne a účtovné,
 • obrazové záznamy dotknutých osôb a prípadné prejavy osobnej povahy dotknutých osôb nachádzajúcich sa v monitorovanom priestore Prevádzkovateľa.
 1. Po akú dobu budeme spracúvať vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Pri uchovávaní osobných údajov sa riadime osobitnými predpismi, ktoré nám stanovujú lehoty uloženia a/alebo základnými zásadami GDPR ohľadom uchovávania a likvidácie osobných údajov.

Osobné údaje spracúvané na základe Vášho súhlasu uchovávame vždy len po dobu, na akú ste nám súhlas poskytli. 

 1. Z akých zdrojov tieto informácie pochádzajú?

Osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame, pochádzajú od Vás ako dotknutých osôb alebo od iných osôb, ktoré vo Váš prospech objednali naše služby alebo komunikovali s nami za Vás.

 1. Kto je príjemcom osobných údajov

Vaše osobné údaje poskytujeme iba v odôvodnených prípadoch a iba v nevyhnutnom rozsahu týmto kategóriám príjemcov:

 • JAKUB a.s.
 • INPACK spol. s r.o.
 • RNDr. Jan Dudek - JADU
 • poskytovateľ webhostingu, služby email marketingu, správa IT – Webby Group, s.r.o., Gi-Bón, spol. s.r.o.
 • v nevyhnutnom rozsahu našim zmluvným partnerom, ktorých potrebujeme pre naše bežné fungovanie a realizáciu zmluvného vzťahu (poskytovanie mzdových služieb, poskytovanie účtovných služieb, poskytovateľ služieb BOZP a PO),
 • v nevyhnutnom rozsahu iným subjektom v prípadoch, kedy nám právo alebo povinnosť poskytnutia Vašich osobných údajov ukladajú právne predpisy, alebo ak je to nutné na ochranu našich oprávnených záujmov (napr. Slovenskej obchodnej inšpekcii, súdom, Polícií a pod.).
 1. Aké máte práva pri spracovaní Vašich osobných údajov?
 • právo na prístup – môžete nás požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré o Vás spracúvame. Prevádzkovateľ poskytne aj kópiu spracúvaných osobných údajov.
 • právo na opravu – môžete nás požiadať o opravu nepresných alebo nekompletných osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame.
 • právo na výmaz - môžete nás požiadať, aby sme vymazali Vaše osobné údaje, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:
 1. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracúvané;
 2. odvolali ste súhlas, na ktorého základe boli Vaše osobné údaje spracované, a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod na ich spracúvanie;
 3. vzniesli ste námietku proti tomu byť predmetom rozhodovania založeného na automatizovanom spracovaní Vašich osobných údajov a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody na takéto ich spracovanie alebo ste vzniesli námietky proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu;
 4. Vaše osobné údaje boli spracúvané protiprávne;
 5. Vaše osobné údaje musia byť vymazané k splneniu právnej povinnosti stanovenej v práve Únie alebo členského štátu, ktorá sa na Prevádzkovateľa vzťahuje;
 6. Vaše osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.
 • právo na obmedzenie spracúvania - môžete Prevádzkovateľa požiadať, aby obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:
 1. popreli ste presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú k tomu, aby Prevádzkovateľ mohol presnosť osobných údajov overiť;
 2. spracovanie Vašich osobných údajov je protiprávne, ale odmietate výmaz týchto údajov a namiesto toho žiadate o obmedzenie ich použitia;
 3. prevádzkovateľ už osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale Vy ich požadujete na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;
 4. vzniesli ste námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov podľa čl. 21 ods. 1 GDPR, kým nebude overené, že oprávnené dôvody Prevádzkovateľa prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.
 • právo na prenosnosť údajov – ak spracúvame Vaše osobné údaje na záklde Vášho súhlasu alebo preto, že je to nevyhnutné na na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou,  a zároveň ide o spracúvanie automatizovanými prostiredkami spracúvania, máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ktoré ste poskytli Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte s tým, že týmto právom nesmú byť nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb.
 • právo na odvolanie súhlasu – ak je spracovanie Vašich osobných údajov založené na súhlase, máte právo Váš súhlas so spracovaním osobných údajov na účel, na ktorý ste dali súhlas, kedykoľvek odvolať.
 • právo vzniesť námietku – môžete kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov u Prevádzkovateľa na účely priameho marketingu vykonávaného na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa a vždy vtedy, keď Vaše osobné údaje spracúvame na základe oprávneného záujmu alebo verejného záujmu, vrátane profilovania.
 • právo podať sťažnosť – máte právo podať sťažnosť u dozorujúceho orgánu, ktorým je: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, www.uoou.sk.